Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden REFRESH Reinigingen B.V.
1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle
werkzaamheden die medewerkers
van REFERSH Reinigingen B.V. voor
zowel particulieren als zakelijke
klanten uitvoeren. Afwijkende
afspraken zijn alleen geldig bij
schriftelijke vastlegging en
schriftelijk akkoord door Jorik van
Run (Eigenaar REFRESH Reinigingen
B.V.).
2. Algemene voorwaarden van
opdrachtgever zijn in geen enkel
geval van toepassing op de diensten
die REFRESH Reinigingen B.V. levert.
3. In het geval een of meerdere
bepalingen van deze algemene
voorwaarden gedeeltelijk of geheel
nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden te allen
tijden in stand. De nietige en/of
vernietigde bepaling(en) worden
vervangen door een bepaling met
dezelfde strekking als de nietige
en/of vernietigde bepaling.
4. De toepasselijkheid van de artikelen
7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is
expliciet uitgesloten.
5. Indien onduidelijkheid bestaat
omtrent de inhoud, uitleg of situaties
die niet geregeld zijn in deze
algemene voorwaarden, dienen deze
onduidelijkheden te worden
beoordeeld en uitgelegd naar geest
van deze algemene voorwaarden.
2. Offertes, tarieven en aanbiedingen
1. Aanbiedingen en offertes zijn ten
aller tijden veertien (14) dagen
geldig, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld op de aanbieding of offerte.
2. REFRESH Reinigingen B.V. kan niet
aan haar aanbiedingen of offertes
worden gehouden in het geval de
opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de aanbieding of
offerte, dan wel een onderdeel van
de aanbieding of offerte, een
kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3. De aanbieding of offerte bevat een
omschrijving van de aangeboden
diensten. De omschrijving is
voldoende gespecificeerd zodat de
opdrachtgever in staat is een goede
beoordeling van het gedane aanbod
of offerte te maken. Eventuele
gegevens in het aanbod of op de
offerte zijn slechts een indicatie en
kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden
van de overeenkomst.
4. De in een aanbieding of offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders
aangegeven. Indien de aanvaarding
(al dan niet op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de
aanbieding of offerte opgenomen
aanbod dan is REFRESH Reinigingen
B.V. daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij
REFRESH Reinigingen B.V.
schriftelijk anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave
verplicht REFRESH Reinigingen B.V.
niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van het
opgegeven tarief. Aanbiedingen
en/of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige
orders.
6. De overeenkomst tussen REFRESH
Reinigingen B.V. en opdrachtgever
komt tot stand na mondeling dan wel
schriftelijk plaatsen van een
opdracht door opdrachtgever én
schriftelijke bevestiging van
REFRESH Reinigingen B.V.
3. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt voor
bepaalde tijd aangegaan tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Na afloop van de overeenkomst
wordt deze stilzwijgend verlengd met
dezelfde periode, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
3. De overeenkomst is niet tussentijds
opzegbaar tijdens de eerste termijn
van de overeenkomst. Na verlenging
van de geldende overeenkomst is
deze maandelijks schriftelijk
opzegbaar.
4. REFRESH Reinigingen B.V. is
gerechtigd werkzaamheden te laten
verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Zowel REFRESH Reinigingen B.V. als
opdrachtgever kan de overeenkomst
ontbinden op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst
indien de andere partij schriftelijk in
gebreke is gesteld en haar een
redelijke termijn is gesteld tot
nakoming van haar verplichtingen en
zij alsnog verzuimt haar
verplichtingen alsdan correct na te
komen. Hieronder worden tevens
verstaan de medewerkings- en
betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever.
6. Zowel REFRESH Reinigingen B.V. als
opdrachtgever kan zonder nadere
ingebrekestelling gedeeltelijk of
geheel de overeenkomst schriftelijk
met onmiddellijke ingang opzeggen
ingeval een der partijen in surséance
van betaling verkeert, faillissement
is aangevraagd of wettelijke
schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen is toegepast of de
betreffende onderneming eindigt
door liquidatie. In het geval een
bovengenoemde situatie zich
voordoet is REFRESH Reinigingen
B.V. nimmer gehouden tot
schadevergoeding en/of restitutie
van reeds ontvangen gelden.
7. De ontbinding van de overeenkomst
laat betalingsverplichtingen van
opdrachtgever onverlet voor zover
REFRESH Reinigingen B.V. ten tijde
van ontbinding reeds
werkzaamheden heeft verricht of
prestaties heeft geleverd.
Opdrachtgever dient de
overeengekomen vergoeding te
voldoen.
8. Indien opdrachtgever een reeds
gemaakte afspraak binnen 24 uur
tot de aanvangsdatum annuleert, is
REFRESH Reinigingen B.V.
gerechtigd de overeengekomen
vergoeding voor de reiniging in
rekening te brengen bij de
opdrachtgever.
9. Indien opdrachtgever een reeds
gemaakte afspraak binnen 48 uur
tot de aanvangsdatum annuleert, is
REFRESH Reinigingen B.V.
gerechtigd de overeengekomen
vergoeding voor de reiniging voor
50% in rekening te brengen bij de
opdrachtgever.
10. Indien opdrachtgever een reeds
gemaakte afspraak wilt verplaatsen
dient de opdrachtgever dit 48 uur
voor de aanvangsdatum aan
REFRESH Reinigingen B.V. door te
geven. Opdrachtgever is zich er van
bewust dat dergelijke verplaatsingen
niet vanzelfsprekend haalbaar zijn.
4. Uitvoering van de werkzaamheden
1. REFRESH Reinigingen B.V. staat voor
professionele dienstverlening.
REFRESH Reinigingen B.V. zal zich
daarmee inspannen
overeengekomen diensten
zorgvuldig uit te voeren in hoeverre
verwacht mag worden door de
opdrachtgever.
2. De werkzaamheden die worden
uitgevoerd ten behoeve van de
opdrachtgever staan beschreven in
de opdrachtovereenkomst dan wel
offerte.
3. Prijzen en diensten zijn gebaseerd
op de door opdrachtgever verstrekte
informatie. REFRESH Reinigingen
B.V. is gerechtigd haar prijzen en
dienstverlening aan te passen indien
de verstrekte informatie onvolledig
en/of onjuist blijkt te zijn.
4. De opdrachtovereenkomst dan wel
offerte wordt afgesloten op kenteken
en voertuigtype, kamertype of
objecttype. Indien opdrachtgever
wenst dat de werkzaamheden
worden verricht aan een ander
voertuig, kamertype of objecttype is
REFRESH Reinigingen B.V.
gerechtigd hiervoor kosten in
rekening te brengen.
5. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
verantwoordelijk voor het
droogproces van behandelingen. Bij
intensieve behandelingen als
dieptereiniging van bijvoorbeeld
stoelen of bekleding, dient de
opdrachtgever het voertuig, de
kamer of het object zelf te drogen.
De opdrachtgever dient het advies
van REFRESH Reinigingen B.V. op te
volgen.
6. Indien een of meerdere voertuigen,
kamers of te reinigen objecten
tijdens de gereserveerde tijden niet
beschikbaar is/zijn en REFRESH
Reinigingen B.V., naar redelijke
wijze, niet kan helpen bij het
beschikbaar krijgen van het voertuig,
de kamer of het object, is REFRESH
Reinigingen B.V. gerechtigd de
kosten voor de reiniging in rekening
te brengen.
5. Overmacht
1. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens
opdrachtgever indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvatting voor zijn
rekening komt.
2. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
aansprakelijk wanneer zij ten
gevolgen van een
overmachtssituatie haar verplichting
op grond van de overeenkomst niet
kan nakomen.
3. In deze algemene voorwaarden
wordt onder overmacht verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen
alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop
REFRESH Reinigingen B.V. geen
invloed kan uitoefenen, doch
waardoor REFRESH Reinigingen B.V.
niet in staat is haar verplichtingen na
te komen.
4. Indien naar het oordeel van
REFRESH Reinigingen B.V. de
uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden ten gevolge van de
weersomstandigheden, zoals regen,
extreme hitte of werkterrein, niet op
het tijdstip of dag kan worden
uitgevoerd, heeft REFRESH
Reinigingen B.V. het recht de
werkzaamheden te onderbreken en
de overeenkomst te verlengen met
het aantal niet gewerkte dagen
zonder dat dit leidt tot
aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever.
5. REFRESH Reinigingen B.V. heeft het
recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die
nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat REFRESH
Reinigingen B.V. haar verbintenis
had moeten nakomen.
6. Garanties
1. Alle diensten worden op basis van
inspanningsverbintenis uitgevoerd,
tenzij expliciet en schriftelijk een
resultaat is overeengekomen welke
uitvoerig is beschreven.
2. Elke garantie wordt expliciet
schriftelijk overeengekomen.
Garanties strekken nooit verder dan
wat expliciet schriftelijk is
overeengekomen.
3. De opdrachtgever kan slechts een
beroep doen op de door REFRESH
Reinigingen B.V. gegeven garantie
nadat opdrachtgever volledig aan
zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
4. De garantie vervalt zodra de
garantietermijn is verstreken, de
garantieverplichting vervalt,
opdrachtgever zelf aanpassingen
maakt of laat maken aan het
geleverde resultaat en/of het
opgeleverde resultaat naar oordeel
van REFRESH Reinigingen B.V.
verkeerd gebruikt, behandelt of
onderhoud.
7. Prijzen en Betaling
1. Opdrachtgever dient de betaling
binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien opdrachtgever in gebreke
blijft van tijdige betaling van de
factuur is de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is in dat geval de
incassokosten en een rente van vijf
procent (5%) per maand
verschuldigd, tenzij de wettelijke
rente hoger is. In dat geval is
opdrachtgever de wettelijke rente
verschuldigd.
3. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
4. Alle prijzen zijn exclusief btw en
andere belastingheffingen. Voor
particulieren worden prijzen inclusief
btw getoond.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten
van derden, die na goedkeuring van
de opdrachtgever door REFRESH
Reinigingen B.V. worden ingezet,
volledig te vergoeden tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

8. Juistheid van informatie en vrijwaring
1. De opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de
betrouwbaarheid, juistheid en
volledigheid van alle informatie,
gegevens en documenten, in welke
vorm dan ook die zij aan REFRESH
Reinigingen B.V. verstrekt in het
kader van een overeenkomst.
Opdrachtgever is tevens
verantwoordelijk voor de gegevens
die zij van derden heeft verkregen en
welke aan REFRESH Reinigingen
B.V. zijn verstrekt te behoeve van de
uitvoering van de dienst.
2. De opdrachtgever vrijwaart
REFRESH Reinigingen B.V. van elke
aansprakelijkheid ter gevolge van
het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen met betrekking tot het
tijdig verstrekken van alle
betrouwbare, juiste en volledige
informatie, gegevens en
documenten.
3. De opdrachtgever vrijwaart
REFRESH Reinigingen B.V. van alle
aanspraken van medewerkers van
opdrachtgever voor schade ten
gevolge van de werkzaamheden van
REFRESH Reinigingen B.V.,
behoudens opzet of grove schuld
van REFRESH Reinigingen B.V.
4. De opdrachtgever vrijwaart
REFRESH Reinigingen B.V. van
eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering de
werkzaamheden lijden en waarvan
de oorzaak aan andere dan aan
REFRESH Reinigingen B.V.
toerekenbaar is. In het geval
REFRESH Reinigingen B.V. uit dien
hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dient opdrachtgever
REFRESH Reinigingen B.V. zowel in
als rechte bij te staan en onverwijld
al hetgeen te doen dat van hem in
dat geval verwacht mag worden.
Mocht opdrachtgever in gebreke
blijven in het nemen van adequate
maatregelen is REFRESH
Reinigingen B.V., zonder in
gebrekestelling, gerechtigd daartoe
over te gaan. Alle schade en kosten
aan de zijde van REFRESH
Reinigingen B.V. en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor
risico en rekening van
opdrachtgever.
9. Aansprakelijkheid
1. REFRESH Reinigingen B.V. is volledig
verzekerd voor elke schade die het
voertuig van opdrachtgever zou
kunnen wordt toegebracht tijdens
een reiniging. Opdrachtgever draagt
de verantwoordelijkheid te bewijzen
dat de geclaimde schade door
toedoen van REFRESH Reinigingen
B.V. werd veroorzaakt.
2. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
aansprakelijk voor enige schade
toegebracht aan het voertuig van
opdrachtgever tijdens het besturen
van het voertuig van opdrachtgever.
3. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
aansprakelijk voor schade, van
welke aard dan ook, ontstaan
doordat REFRESH Reinigingen B.V. is
uitgegaan van door of namens
opdrachtgever verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie.
4. De aansprakelijkheid van REFRESH
Reinigingen B.V. is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag van de
geleverde diensten.
5. REFRESH Reinigingen B.V. is nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade,
geleden verlies, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
6. REFRESH Reinigingen B.V. is niet
aansprakelijk voor diefstal en/of
beschadigingen of vermissing van
eigendommen in het voertuig van de
opdrachtgever.
7. REFRESH Reinigingen B.V. kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
het beter zichtbaar worden van
bestaande beschadigingen ter
gevolge van eerder gebrekkig
onderhoud en reiniging.

10. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waar
REFRESH Reinigingen B.V. partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. REFRESH Reinigingen B.V. is
gerechtigd deze algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
De meest actuele versie van de
algemene voorwaarden is te vinden
op de website.
3. De rechter van Rechtbank ZeelandWest-Brabant te Breda is uitsluitend
bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.
4. Desondanks heeft REFRESH
Reinigingen B.V. het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
5. REFRESH Reinigingen B.V. en
opdrachtgever zullen een beroep op
de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen het
geschil in onderling overleg te
beslechten